You are currently viewing the Svenska site, you might be interested in our English version.

Dataskyddsbeskrivning

Dataskyddsfbeskrivning: Kursen Grunderna i AI

I denna dataskyddsbeskrivning beskrivs vilka personuppgifter Reaktor samlar om dig i samband med nätkursen Grunderna i AI (senare kursen) och hur vi behandlar dina personuppgifter.

Om du har några frågor gällande kursen eller dataskyddet, ta gärna kontakt med oss via e-postadressen [email protected]

1. Registeransvarig

Registeransvarig som ansvarar för behandling av dina personuppgifter:

Reaktor Innovations Oy (senare “Reaktor” eller “vi”)

Universitetsgatan 4, 00100 Helsingfors, Finland

tfn +358 9 415 202 00

Till studeranden som valt Sverige som land i samband med registreringen, har också Lindholmen tillgång:

Lindholmen Science Park AB

Lindholmspiren 3-5, Box 8077, 402 78 Göteborg, Sverige

tfn: +46 31 764 70 00

2.Vad används mina personuppgifter till?

När du registrerar dig på kursen, ber vi dig att ange några uppgifter om dig själv så som:

Ditt namn

Ditt lösenord

Din e-postadress

Land

Under kursen samlar vi in nödvändig information om framsteg i studierna och om utförda kursuppgifter.

Vi använder insamlade personuppgifter för att behandla kursanmälan, skicka informationsbrev och meddelanden (t.ex. om hur kursen och uppgifterna framskrider) samt för kursadministration och kursarrangemang. Vi kan sammanställa och behandla även anonym information om kursen.

Under kursens gång samlar vi också information om utförandet av kursens uppgifter. Denna information samlas endast för att vi skall kunna hålla kursen i gång, följa framsteg och veta när du gjort kursen klart och ifall du kommit igenom den. Vi samlar också ihop anonym statistik om kursen.

Vi lagrar dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för att utföra kursuppgifter/förplikt/skyldighet och åtgärder samt att bekräfta personuppgifter. Dina uppgifter lagras ändå inte längre än två år efter avslutad kurs.

3. Överlåter ni mina personuppgifter till någon annan?

Vi anordnar kursen i samarbete med Helsingfors Universitet och Lindholmen Science Park AB och därmed överlåter vi dina personuppgifter till dem i den mån det är nödvändigt för att delta på kursen.

Dessutom, ifall du valt Sverige som land i samband med att du registrerat dig till kursen, delar vi din information med Lindholmen Science Park AB. Ifall du ansöker om studiepoäng från partneruniversitet, delar vi också dina uppgifter med dem - endast ifall du behöver studiepoängen.

Inom Reaktors verksamhet behandlas dina personuppgifter av Reaktors koncernbolag endast för de ovan nämnda ändamålen. Dina personuppgifter överlåts ej till andra parter.

4. Begäran och förfrågan kring personuppgifter

Du har rätten att be och få granska, radera eller korrigera personuppgifter som Reaktor har samlat in om dig, samt rätten att skicka andra begäran baserad på lag. Vi ber dig att skicka sådana begäran och förfrågan till e-postadressen [email protected]

5. Överföring av personuppgifter utanför EES

För behandling av dina personuppgifter använder vi Mailchimp i USA, och därmed kan vi överföra dina personuppgifter utanför EES i den mån det är nödvändigt för ovannämnda ändamål. Reaktor har vidtagit de åtgärder som behövs för att försäkra att dataöverföringen följer tillämplig lag. Mailchimp tillhör Privacy Shield -regleringen i USA. Dataskyddsförordningen för Mailchimp hittar du på: https://mailchimp.com/help/abo....

6. Datasäkerhet

Alla personuppgifter som samlas in av Reaktor i samband med kursen behandlas konfidentiellt. Bara strikt utvalda anställda vid Reaktor har tillträde till dessa uppgifter och de behandlas endast för ovan beskrivna ändamål. Enheter och nät använda av Reaktor har skyddats enligt vederbörliga medel.

7. Annat

I Finland bevakar dataombudsmannen att datasekretesslagstiftning efterföljs. Om du vill tillkännage behandling av dina personuppgifter till en myndighet eller om du har frågor som dataombudsmannen kan svara på, kan du gärna kontakta dataombudsmannen enligt anvisningarna på www.tietosuoja.fi.